Driftsmeldinger

Test

Elsikkerhet

Tilsyn bolig

Alle som skal utføre elektriske installasjoner, enten de er norske eller utenlandske, må ha nødvendig el-faglig kompetanse. Vi advarer mot å bruke el-montører som ikke kjenner til det norske regelverket.

Sørg for å bruke godkjente el-montører

Alle virksomheter som driver el-installasjoner i Norge skal være registrert hos DSB. Uavhengig av om virksomhetene er norske eller utenlandske, skal montørene være faglig kvalifisert for å gjøre jobben de settes til.

Eiere og brukere av elektriske anlegg i boliger eller næringsbygg er ansvarlig for at anleggene tilfredsstiller lovpålagte sikkerhetskrav, og alle virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg skal være oppført i et sentralt register hos DSB.
Har dere oversikt over elsikkerheten i det elektriske anlegget deres?
Den som eier og bruker et elektrisk anlegg eller utstyr har også ansvaret for at elsikkerheten er ivaretatt og at anlegget er forskriftsmessig i orden.

Dette ansvaret går ut på at man i tilstrekkelig grad må kontrollere at anlegget er i en slik tilstand at den oppfyller kravene som ble stilt når anlegget ble bygget. En må også tilpasse anlegget etter forhold som har endret seg siden det var nytt, slike endringer kan være endret bruksområde for rom eller mer installert effekt (varmeovner, hvitevarer o.l.). Det må også sørges for at skadede og slitte deler skiftes ut og at elektrisk utstyr er sikkert å bruke. Det er viktig å huske at et elektrisk anlegg ikke er ment å vare evig og er i like stor grad som resten av boligen avhengig av vedlikehold og oppussing.

Samsvarserklæring

Når det blir engasjert elektroinstallatør for å utbedre/utvide det elektriske anlegget er det i tillegg til en vel utført jobb viktig å påse å få overlevert samsvarserklæringer og eventuelt underliggende dokumentasjon på utført arbeid.

Samsvarserklæring skal utstedes uansett omfanget av arbeidet, krav til underlagsdokumentasjon avhenger av hva som er gjort.

Samsvarserklæring og underlagsdokumentasjon skal forefinnes på anlegget "til evig tid", altså så lenge den omtalte delen av elanlegget eksisterer. Det er verdt å merke seg at kravet gjelder uavhengig av hvem som er eier av et anlegg. Hvis for eksempel et hus blir solgt, skal samsvarserklæringer og underlagsdokumentasjon følge huset.

Samsvarserklæringen er elektroinstallatørens garanti overfor kunden, den vil derfor være verdifull eksempelvis ved reklamasjon på utførte arbeider. Det er svært viktig at den enkelte kunde er klar over hvilke krav som gjelder og at samsvarserklæringer eksempelvis blir oppbevart i egen perm sammen med elanleggets øvrige dokumentasjon.

Skjerpet opplysningsplikt for salg og markedsføring av elektrisk ustyr

1. juli 2007 ble det innført ny merkeordning som skal hindre at elektrisk installasjonsmateriell markedsføres og selges som et "gjør det selv-produkt" uten å være det. Elektrisk materiell skal heretter tydelig merkes "Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet." Merkingen vil også være en advarsel til forbrukerne om ikke å opptre som hobbyelektriker.

Informasjonen kan gis enten ved direkte merking av varen eller ved oppslag i salgslokalet på et godt synlig sted i nærheten av det aktuelle materiellet.
Informasjonen skal være på norsk.

DLE i Norefjell Nett vil kontrollere at forskriften blir overholdt i vårt forsyningsområde.32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media