Driftsmeldinger

Test

Nettjenester

Norefjell Nett drifter og vedlikeholder strømnettet i Krødsherad kommune

Tilknytning

Norefjell Nett benytter Energi Norges vilkår for tilknytning.

Vilkårene for tilknytning kan du få tilsendt ved henvendelse til
post@norefjell-nett.no eller på telefon 32 14 94 50, eller de kan lastes
ned på siden her.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er det beløpet som utbygger eller rekvirent skal betale for en tilknytning, forsterkning eller flytting/endring av høy- og lavspentanlegg. Anleggsbidrag settes lik kostnadene ved tilknytninger eller forsterkning av anlegg, inklusiv en andel av kostnadene ved forsterkning i fellesanlegg/hovedanlegg. Her inngår også timeverk for prosjektering, montasje, maskiner og utstyr.

Årsaken til innføring av anleggsbidrag er at de virkelige kostnadene til ombygging av strømnettet skal bekostes av de som utløser et behov for investeringer, slik at ikke andre brukere av strømnettet må bidra gjennom økte tariffer. Det presiseres at netteier eier det anlegg som det betales anleggsbidrag for.

Netteier bestemmer ledningens plassering, type og dimensjon. Installatørens valg av forlegningsmåte som kan redusere inntaksledningens strømføringsevne er netteier uvedkommende. Inntakspunkt og målerplassering må godkjennes av netteier.

Anleggsbidrag er ikke momspliktig.

Last ned skjemaer her:

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media